Pingu

Sexo: Macho

Raza: Mestizo Bodeguero

Tamaño: Pequeño