Skipi

Sexo: Macho

Raza: Bodeguero

Tamaño: Pequeño