Yanko

Sexo: Macho

Raza: Mestizo Yorkshire

Tamaño: Pequeño